کد شعبه: 1001. رئیس شعبه: آقاي علي بابائي. استان: تهران. شهر: تهران. منطقه: 6 ... خيابان آفريقاي شمالي- نبش خيابان مريم- برج پارس- شماره 172-کدپستي ...