این مرکز تجاری یکی از بزرگترین مرکز خریدای کیش هست. ... بازار قائم تجریش ... «مرکز خرید پاسداران» دو طبقه ست و بیشتر فروشگاه هاش رو پوشاک برند و اسم.